နညး္ျပ ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္

Students

Active courses

LESSONS / VIDEOS

Instructor Rules

ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ မိမိ၏ နာမည္၊ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ တုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ရမည္။

မိမိ၏ ေလၽွာက္ထားမွဳကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmar BOC ဘက္မွ Email ကေန တစ္ဆင္႔ လက္ခံေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

အကယ္၍ မိမိသည္ ဆရာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာပါက သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္မွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmar BOC မွ ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေငြေပးေခ်မွဳႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး credit card (သို႔) Payment Information မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ထည္႔ရန္ မလိုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmar BOC မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Best Online free courses in Myanmar

Start the change

Register to become an Instructor

You have to to fill out this form

Please login to send your request!

ပထမဦးဆုံး ႏွင့္တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ free online courses မ်ားကို သင္ၾကားေပးေသာ videos မ်ားကုိစနစ္တကၽ စုစည္းတင္ျပထားသည့္ online education portal တစ္ခုျဖစ္သည္။