ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ေပၚလစီ

လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Myanmar BOC online Education platform ကိုအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အသံုးျပဳသူသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေပရပါမည္။

(၁) အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • Myanmar Web Store ၏ Web Services မ်ားအား အသုံးျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားသူ သည္ တိက်ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအားထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။
 • Myanmar Web Store မွေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာပါက ထည့္သြင္းထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈအား အတည္ျပဳရန္ အေထာက္အထားမ်ား စီစဥ္ေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
 • အသုံးျပဳသူသည္ မိမိ၏ User Account ႏွင့္ Password အား အျခားသူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ အသုံးျပဳသူသည္ မိမိ၏ User Account အား အျခားသူမ်ား တရားမဝင္ အသုံးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရွိလၽွင္ Myanmar Web Store ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။
 • အသုံးျပဳသူ၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ User Account ႏွင့္ Password အား တိုက္ခိုက္ခံရပါက Myanmar Web Store ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္မွ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းမ်ား ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

(၂) အသုံးျပဳသူမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

 • အသုံးျပဳသူ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ အျပင္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးအား လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • အသုံးျပဳသူသည္ Web ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အားလုံးေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • အသုံးျပဳသူသည္ မည္သည့္ မွတ္ပုံတင္မူပိုင္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ နာမည္ဂုဏ္သတင္းဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အျခားမည္သို႔ေသာ တရားဝင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တတိယ အဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အေပၚတြင္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။

(၃) ျပင္ဆင္မႈ ႏွင့္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းခ်က္မ်ား

 • Myanmar Web Storeသည္ တစ္ဦးတည္းဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အရ ေအာက္ပါ အရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ    ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
 • ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္နိုင္ျခင္း

သေဘာတူညီမႈ တြင္လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထပ္မံ ထည့္သြင္းျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္မႈမ်ား အၿပီး Website ကို ဆက္လက္အသုံးျပဳေနပါက သင္သည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္လက္ခံေဘာ  ေပါက္   ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ယူဆပါသည္။

(၄) အခြင့္အေရးမ်ား

 • ကၽြႏု္ပ္တို Myanmar Web Store ဘက္မွ Website ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆိုေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။
 • မည္သည့္အခ်ိန္ ၌မဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။
 • Myanmar Web Store ဘက္မွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား၊ Comment မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ရပ္ဆိုင္းနိုင္သည္။

(၅) Myanmar Web Storeရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဝန္ခံကတိျပဳျခင္း

 • Myanmar Web Store ရွိအြန္လိုင္းသင္တန္းကို စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟု ယူဆပါသည္။
 • User Account တစ္ခုတည္းသာ အသုံးျပဳၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ Username ႏွင့္ Password မ်ားကို မၽွေဝသုံးဆြဲျခင္း မျပဳပါ။
 • အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံသိရွိလိုပါက hello@myanmarwebstore.com သို႔ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္သည္။