မွတ္ပုံတင္နည္း

၁. Register လုပ္ရန္ မိမိ၏ နာမည္၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာႏွင့္ လွ်ိ၀ွက္နံပါတ္တုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ ရိုက္ထည့္ပါ။

၂. ထည့္ျပီးပါက Sign Up ကိုနွိပ္လုိက္ပါ။

၃. Register လုပ္ျခင္း ျပီးဆုံးပါပီ။

၄. Register လုပ္ထားျပီးေသာ အေကာင့္ပုိင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ခါ register လုပ္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။

၅. login/ login nowကုိနွိပ္၍ မိမိထည့္သြင္းထားေသာ user name နွင့္ password တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြက္၍ ၀င္ေရာက္ကာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာနုိင္ပါပီ။

(သို႔မဟုတ္)

၁. Facebook ျဖင့္ ၀င္ရန္ ဒီေနရာကို နွိပ္ပါ