စည္းကမ္းနွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဤပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ သင္၏အေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) သင့္ထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ Myanmar BOC အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းၿပီး အသုံးျပဳကာကြယ္ထားသည္ကို စီစဥ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အာမခံပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို စိတ္ခ်ရေစျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

(က)အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ မိုဘိုင္းလ္(သို႔)တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ အပါအ၀င္ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊

(ခ)အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ မိုဘိုင္းလ္(သို႔)တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ အပါအ၀င္ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊

(ဂ)မွန္ကန္ကိုက္ညီေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္၊ အသုံးျပဳသူအမည္ (သို႔မဟုတ္) စကား၀ွက္၊ အေကာင့္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈနံပါတ္မ်ား အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈကို မွတ္ပုံတင္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အေကာင့္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

(ဃ)သင္၏ကြန္ယက္အသုံးျပဳမႈပမာဏ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကြန္ယက္အား သင္အသုံးျပဳသည့္ပုံစံႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳေနစဥ္ သင္၏တည္ေနရာတို႔ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသုံးျပဳပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊

(င)ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပးစြမ္းထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ရရိွႏိုင္မႈအေျခအေနကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ (သို႔မဟုတ္)၊ ၀န္ေဆာင္မႈ(သို႔မဟုတ္)သင့္အေကာင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းခံခ်က္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သင္၏ ႀကိဳတင္သုံးစြဲၿပီး ျပန္လည္ေပးေခ်မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈသမိုင္းေၾကာင္း၊

(ဋ)Myanmar BOC ၏မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္အတြက္မဆို (သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ လက္ခြဲကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ၾကားခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ား(သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ အာမခံသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၏ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ သင့္ဆီသို႔ တင္ဆက္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တင္ဆက္မႈမ်ား(သို႔မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ သပ္ရပ္လာေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ “အထူးပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္”မ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ (ဥပေဒအရလည္း ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္) သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေလ့ရိွရာ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

(က)သင့္ထံမွ တိုက္ရိုက္ရယူျခင္း။ ဥပမာ – ဖုန္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးသည့္အခါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ေသာအခါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ေဖာင္(၀ါ)သေဘာတူညီမႈပုံစံတြင္ ျဖည့္သြင္းသည့္အခါ၊ (သို႔မဟုတ္) သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊ မိုဘိုင္းလ္(၀ါ) တီဗြီအက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္သြင္းသည့္အခါ၊ (သို႔မဟုတ္) ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ ေဟာ့လိုင္းနံပါတ္ (၀ါ) အြန္လိုင္းခ်က္ေဘာက္စ္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ (သို႔မဟုတ္) စုံစမ္းရန္ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ဆင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ (သို႔မဟုတ္) သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္ေဆာင္မႈၾကားက အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္လာေနေသာ ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္၊ (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိုသို႔သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရန္ တရား၀င္ လိုအပ္ေနေသာအခါမ်ားတြင္ စုေဆာင္းရယူျခင္း၊

(ခ)ဆက္စပ္ေနေသာ သီးသန္႔လူမႈအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) အျခားေဖာက္သည္မ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) သင့္ဆီမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထားေသာ သင္၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ စုေဆာင္းရယူျခင္း၊

(ဂ)ျပည္သူလူထုအေျချပဳကာ ရရိွေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ စုေဆာင္းရယူျခင္း၊

(ဃ)ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သင္၏၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳမႈမွ စုေဆာင္းရယူျခင္း၊

(င)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊ ဆီသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မႈမွ စုေဆာင္းရယူျခင္း၊ (“ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္”က႑ေအာက္ကို ၾကည့္ပါ။)

(စ)ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ပရိုမိုးရွင္း (သို႔မဟုတ္) စာရင္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းတို႔မွ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပါသည္။

သင္၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ သင္၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊ သုံးစြဲေသာစက္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) အက္ပလီေကးရွင္း၏ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ဆာဗာမွ စုေဆာင္းရယူထားႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ သုံးစြဲမႈ အမူအက်င့္ေပၚမူတည္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဆာဗာေပၚရိွ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၊ အမည္မသိသုံးစြဲသူမ်ား၊ စာရင္းဇယားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စုေဆာင္းထားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း ေအာက္ပါတို႔တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

(က)အသုံးျပဳေသာ Browser အမ်ိဳးအစား၊ ဗားရွင္းႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲေအးဂ်င့္၊

(ခ)စက္ပစၥည္း၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာစနစ္၊

(ဂ)အိုင္ပီ(အင္တာနက္ပရိုတိုေကာလ္) လိပ္စာႏွင့္ Domain အမည္၊ကြန္ယက္အခ်က္အလက္၊ ၾကည့္ရႈေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ယူအာအယ္လ္လႊဲေျပာင္းမႈ၊

(င)အသုံးျပဳေသာ စက္ပစၥည္း၏အေထာက္အထား၊ တည္ေနရာႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊

(စ)ၾကည့္ရႈထားေသာ(သို႔မဟုတ္)ရွာေဖြထားေသာ ဗီြဒီယိုမ်ား၊

(ဆ)ကလစ္ႏွိပ္ထားေသာ လင့္ခ္မ်ား(သို႔မဟုတ္)ရုပ္ပုံမ်ား၊

(ဇ)Cookiesမ်ား(သို႔မဟုတ္) Browser၊ အက္ပလီေကးရွင္း(၀ါ)၀က္ဘ္ဆိုဒ္ဆာဗာတြင္ ၀င္ေရာက္ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊

(စ်)အသုံးျပဳေသာစက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ၏၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ား။

သင္၏စိတ္ႀကိဳက္ သုံးစြဲမႈအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာ (၀ါ) အင္တာနက္အခန္းက႑ မ်ားစြာတြင္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားကို ထိန္းသိမ္းထားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သင္အသုံးျပဳေသာ စက္ပစၥည္းတြင္ ပါရိွေသာ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ Cookiesမ်ားႏွင့္ ေျခရာခံအသုံးခ် ကိရိယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခ်ိဳ႕ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အေကာင့္၀င္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း အေသးစိတ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္အသုံးျပဳသူေသာ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ေပၚရိွ သင္၏သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္ရာစီစဥ္ဖန္တီးထားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွာ ကနဦးကတည္းက ကြတ္ကီးမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ စီမံထားပါသည္။ သင္အသုံးျပဳေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ဘေရာက္ဇာေပၚရိွ ဆက္တင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ အသုံးျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ဖ်က္ပစ္လိုက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ ေကာင္းစြာအလုပ္လုုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စုေဆာင္း၊ထိန္းသိမ္း၊ အသုံးျပဳထားႏိုင္ပါသည္။

(က)သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေထာက္အထားကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္၊
(ခ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္၊ သုံးစြဲသူအတြက္အထူးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဂ)နည္းဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဃ)၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား(သို႔မဟုတ္) အျခားေသာပြဲ၊အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကမ္းလွမ္းမႈကို သင့္အေနႏွင့္ အဆင္ေျပမႈရိွမရိွ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္၊
(င)သင္ မွာယူထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ထားေသာ သုံးစြဲသူအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ရန္၊ အသက္၀င္ေစရန္ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးေစရန္၊
(စ)ဆုေငြမ်ား၊ ပရိုမိုးရွင္းမွေပးအပ္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား၊ ပြဲ၊အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ၾကားမႈမ်ား ေပးအပ္ရန္၊
(ဆ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ဆီသို႔ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ရန္၊
(ဇ)ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံျခင္းဆန္႔က်င္ေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ(၆၁၅)ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာေသာအားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား ႀကိဳတင္သုံးစြဲမႈအေျခအေနကို စီမံကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ လိမ္လည္မႈ၊ အတု၊အပျပဳလုပ္သုံးစြဲမႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္းရန္၊
(စ်)သင့္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္(သို႔မဟုတ္)အေသးစိတ္စိစစ္ပိုင္းျခားရန္၊
(ည)လုပ္ငန္းပိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္(သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေရတြက္တိုင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊
(ဋ)ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား (မည္သည့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္စုစုေပါင္းမ်ား အပါအ၀င္) ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို အေသးစိတ္ခြဲျခားစိတ္ျဖာရန္၊
(ဌ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစရန္၊
(ဍ)သင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္စြမ္းေပးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈ ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေငြထုတ္ယူမႈအတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(ဎ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းပိုင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား (ယင္းစနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း အပါအ၀င္)ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္၊
(ဏ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တင္ဆက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ပိုမိုၾကြယ္၀ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွင့္ တိုးတက္လာေစရန္၊
(တ)ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊
(ထ)သင္၏ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္တကြ (ယင္းကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေခ်ပျခင္း၊ အေသးစိတ္စိစစ္ျခင္း၊ စုံစစ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းေျပလည္ေစျခင္း(သို႔မဟုတ္) စာရင္းရွင္းေက်ေအးေစျခင္းမ်ား အပါအ၀င္) ယင္းတို႔ကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဒ)ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ အျခားေသာ တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ စီစဥ္ထားေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထမ်ားကို ေလးစားေသာ အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ပါ ၀တၱရားမ်ားကို လိုက္နာရန္၊
(ဓ)ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းရန္အတြက္ ကူညီေပးျခင္းတို႔အပါအ၀င္၊ သင့္ဆီသို႔ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သုံးစြဲသူအတြက္အထူးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရားရုံးမ်ား၊ အာဏာရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(၀ါ) အရပ္ဘက္(၀ါ)စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ႏိုင္ေသာ သင့္တိုင္းျပည္အတြင္း၊အျပင္ရိွ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္၊
(န)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမ်ားသိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ေရာင္းသူ၊၀ယ္သူမ်ား၏ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္။

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရျခင္းမွာ သင္ေတာင္းဆိုထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ေတာင္းဆိုထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာထိသာ Myanmar BOC ၏ (သင္ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံအတြင္းအျပင္ရိွ) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဆီသို႔ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ဆီသို႔ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုအစည္းမ်ားဆီသို႔ မ်ွေ၀ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဥပေဒအရလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သင္၏အထူးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံ ကူညီေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က)ေဖာက္သည္မ်ား၏ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား
(ခ)ကုန္ပစၥည္းေပးပို႔ျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
(ဂ)ေခ်ာစာႏွင့္ ပါဆယ္မ်ားေပးပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဃ)ေဘလ္ေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊
(င)သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
(စ)တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
(ဆ)ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
(ဇ)ေစ်းကြက္သုေတသန၊
(စ်)ေဖာက္သည္မ်ား၏သုံးစြဲမႈပမာဏႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ၊
(ည)လုပ္ငန္းစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
(ဋ)၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ထပ္တိုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
(ဌ)စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား၊
(ဍ)၀က္ဘ္ဆိုဒ္အသုံးျပဳမႈ စိစစ္ခ်က္မ်ား၊
(ဎ)အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။

သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔ သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္သည့္အတိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရသည္ျဖစ္ၿပီး (တိုက္ရိုက္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားျခင္းအပါအ၀င္) အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳ၍မရေစရန္ ဥပေဒအရ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေလးစားလိုက္နာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မည္သည့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကိုမဆို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွခြင့္ျပဳထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္ကို မွီျငမ္းလိုက္နာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳခြင့္ရေစျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္သည့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဌာနတြင္းမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မူ၀ါဒမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ GDPR စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာၿပီးသား ျဖစ္ေစပါသည္။

(က)စုေဆာင္းထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မူလရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔မဟုတ္) ယင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပည့္၀စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ အထိ ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သက္ဆိုင္ရာတရားဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေသာအားျဖင့္လည္း ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ပါသည္။
(ခ)ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဌာနတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အီလက္ထေရာနစ္၊ ကာယအားအသုံးျပဳ၍ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ထုတ္ယူသည့္စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဖယ္ရွားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ အျခား၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၄င္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွသလို ထိုတတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားရိွ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုတတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မည္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ အသုံးျပဳမည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ၄င္းတတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ႏွင့္တီဗီြ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းရယူ၊အသုံးျပဳၿပီး မွ်ေ၀ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္၊ ျပည့္စုံၿပီး ေနာက္ဆုံးရအေျခအေနအတိုင္း ျဖစ္ေနေစရန္ အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈသည္ သင္ပ့ံပိုးေပးေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီေနပါသည္။ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ မွန္ကန္ေစရန္ ျပင္ဆင္ခြင့္တို႔ကို သင့္အေနႏွင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး ယင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။(က)သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ခုရိွေနပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အသိေပးပါရန္၊

(ခ)သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ သတင္းေပးပို႔ပါရန္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္(သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ရန္ ဆႏၵရိွပါက (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္စြမ္းေပးမႈအတြက္ လိုအပ္မႈ မရိွေတာ့သျဖင့္ သင္၏အခ်က္အလက္အားလုံးကို ဖ်က္ဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါက “ဆက္သြယ္ရန္” က႑ေအာက္မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလာေသာအခါ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ ေထာက္ပ့ံေပးရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္မွ်ေ၀ရန္ ျငင္းဆိုႏိုင္ၿပီး သင္ပ့ံပိုးေပးၿပီးသား သေဘာတူညီမႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား တြင္မူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ထံသို႔ ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားေသာ တရား၀င္သိမ္းဆည္းထားမႈမ်ားမွအပ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ GDPR ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သင့္တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ လုံၿခံဳမႈ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအားလုံးအေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း လိပ္္မူေရးသားၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ hello@9z2.0b8.myftpupload.com သို႔လည္း အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ရိွခဲ့ပါက ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ေပးပါ။ဤပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈအားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္ https://myanmarboc.com/privacy-policy/ ေပၚတြင္ရိွေသာ ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္ပါ မူအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။