တစ္ကိုယ္ရည္တိုးတက္မႈဆိုင္ရာမွ်ေဝမႈ (Personal Development)

Course Content

Total learning: 9 lessons Time: 1 hour

NLP ကို ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အသုံးျပဳႏိုင္မလဲ?