ဆရာမာသင္ ရဲ႕ video files ကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

sayar-martin
11
Sep

စီးပြားေရးအေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသိပညာမ်ားကို မွ်ေ၀သည့္ ဆရာမာသင္ ရဲ႕ video files ကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

ဆရာမာသင္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
======================
✔️အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Brigham Yong (B.Y.U) စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွူေငြေၾကးဘာသာရပ္ (Investment Finance) တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ဘြဲ ့ရရိွခဲ့ျပီး။
✔️Bloomberg မွ ခ်ီးျမင့္ေသာ Forex, Commodity, Stocks ဆိုင္ရာ Certified လက္မွတ္ရရိွခဲ့။
✔️ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ SECM မွ ပထမဆံုးခ်ီးျမင့္ေသာ Securities Representative လုိင္စင္ ရရိွခဲ့။
✔️အေမရိကန္ စေတာ့ေစ်းကြက္ Nasdaq တြင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ Trading ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳမ်ား၊
✔️ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္ Forex အေတြ ့အၾကံဳမ်ား၊
✔️နယူဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဟာဂိုင္ရီ အစရိွေသာႏိုင္ငံတကာအေတြ့အၾကံဳမ်ား ၊
✔️ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွ အေတြ ့အၾကံဳ မ်ား ႏွင္ ့လက္ရိွတြင္ Investment Adviser ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ Securities ကုမၼဏီၾကီး တစ္ခုတြင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

Course Content

Total learning: 60 lessons
 • ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ မိတ္ဆက္စကား  Total Lesson Duration - 8 : 00 Hours 0/1

 • စီးပြားေရးအေၾကာင္း အသိပညာမ်ား  0/29

  • Lecture2.1
   လက္ရိွလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား 03 min Preview
  • Lecture2.2
   ဘယ္ပံုစံက သင္လုပ္ငန္းနဲ ့အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မယ္ထင္လဲ 07 min Preview
  • Lecture2.3
  • Lecture2.4
  • Lecture2.5
  • Lecture2.6
  • Lecture2.7
  • Lecture2.8
  • Lecture2.9
  • Lecture2.10
  • Lecture2.11
  • Lecture2.12
  • Lecture2.13
  • Lecture2.14
  • Lecture2.15
  • Lecture2.16
  • Lecture2.17
  • Lecture2.18
  • Lecture2.19
  • Lecture2.20
  • Lecture2.21
  • Lecture2.22
  • Lecture2.23
  • Lecture2.24
  • Lecture2.25
  • Lecture2.26
  • Lecture2.27
  • Lecture2.28
  • Lecture2.29
 • ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသိပညာမ်ား  0/11

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
  • Lecture3.7
  • Lecture3.8
  • Lecture3.9
  • Lecture3.10
  • Lecture3.11
 • ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ အသိပညာမ်ား  0/12

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
  • Lecture4.6
  • Lecture4.7
  • Lecture4.8
  • Lecture4.9
  • Lecture4.10
  • Lecture4.11
  • Lecture4.12
 • တစ္ပတ္တစ္အုပ္ အစီအစဥ္  0/7

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
  • Lecture5.5
  • Lecture5.6
  • Lecture5.7

Instructor

4.0

1 rating

5 stars
0%
4 stars
100%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
 • Thu Aung

  Star fish

  good
Free

FREE COURSE

 • စီးပြားေရးအေၾကာင္း
 • ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
 • ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ အသိပညာ
 • တစ္ပတ္တစ္အုပ္ အစီအစဥ္