အဂၤလိပ္စာအေျခခံသဒၵါ

Course Content

Total learning: 41 lessons Time: 7 hours
 • အဂၤလိပ္စာအေျခခံသဒၵါ ကိုသင္ယူရတာအဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ Reviewေလးျပဳလုပ္ေပးသြားပါဦး  0/41

  • Lecture1.1
   English Grammar :Nouns (Singular ~ Plural) 09 min Preview
  • Lecture1.2
   English Grammar :Spelling Rules 13 min Preview
  • Lecture1.3
   English Grammar :Negative Sentences 13 min Preview
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14
  • Lecture1.15
  • Lecture1.16
  • Lecture1.17
  • Lecture1.18
  • Lecture1.19
  • Lecture1.20
  • Lecture1.21
  • Lecture1.22
  • Lecture1.23
  • Lecture1.24
  • Lecture1.25
  • Lecture1.26
  • Lecture1.27
  • Lecture1.28
  • Lecture1.29
  • Lecture1.30
  • Lecture1.31
  • Lecture1.32
  • Lecture1.33
  • Lecture1.34
  • Lecture1.35
  • Lecture1.36
  • Lecture1.37
  • Lecture1.38
  • Lecture1.39
  • Lecture1.40
  • Lecture1.41
This content is protected, please login and enroll course to view this content!