ဆရာမာသင္ ရဲ႕ video files ကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

Course Content

Total learning: 60 lessons
 • ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ မိတ္ဆက္စကား  Total Lesson Duration - 8 : 00 Hours 0/1

 • စီးပြားေရးအေၾကာင္း အသိပညာမ်ား  0/29

  • Lecture2.1
   လက္ရိွလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား 03 min Preview
  • Lecture2.2
   ဘယ္ပံုစံက သင္လုပ္ငန္းနဲ ့အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မယ္ထင္လဲ 07 min Preview
  • Lecture2.3
  • Lecture2.4
  • Lecture2.5
  • Lecture2.6
  • Lecture2.7
  • Lecture2.8
  • Lecture2.9
  • Lecture2.10
  • Lecture2.11
  • Lecture2.12
  • Lecture2.13
  • Lecture2.14
  • Lecture2.15
  • Lecture2.16
  • Lecture2.17
  • Lecture2.18
  • Lecture2.19
  • Lecture2.20
  • Lecture2.21
  • Lecture2.22
  • Lecture2.23
  • Lecture2.24
  • Lecture2.25
  • Lecture2.26
  • Lecture2.27
  • Lecture2.28
  • Lecture2.29
 • ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသိပညာမ်ား  0/11

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
  • Lecture3.7
  • Lecture3.8
  • Lecture3.9
  • Lecture3.10
  • Lecture3.11
 • ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ အသိပညာမ်ား  0/12

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
  • Lecture4.6
  • Lecture4.7
  • Lecture4.8
  • Lecture4.9
  • Lecture4.10
  • Lecture4.11
  • Lecture4.12
 • တစ္ပတ္တစ္အုပ္ အစီအစဥ္  0/7

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
  • Lecture5.5
  • Lecture5.6
  • Lecture5.7

မိတ္ဆက္စကား

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ မိတ္ဆက္စကား

မိတ္ဆက္စကား==========မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ့္ဒီPage ေလးဆီ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ကိုေက်းဇူးတင္ မိတ္ဆက္စကား ေျပာထားတာပါ ။ #မာသင္ Learn with Passion ! ထက္သန္ေသာစိတ္ျဖင့္ အျမဲမျပတ္ေလ့လာၾကပါစို႔ ။

Posted by မာသင္ on Monday, 12 June 2017

မဂၤလာပါ။
ကၽြန္ေတာ့္ဒီ Page ေလးဆီ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ကိုေက်းဇူးတင္ မိတ္ဆက္စကား ေျပာထားတာပါ။
Learn with Passion!
ထက္သန္ေသာစိတ္ျဖင့္ အျမဲမျပတ္ေလ့လာၾကပါစို႔။