ဘာသာစကားမ်ား

ဘာသာစကားမ်ားကုိ စုစည္းတင္ဆက္ထားသည္။

If  you want to learn different languages here is the right place. You can access all lesson are almost free.

Course Content

Total learning: 139 lessons
 • Japanese Languages  C-ACTO Myanmar မှ ကူးယူတင္ဆက္ထားသည္။ ေလ့လာရတာ အဆင္ျေပတယ္ဆိုရင္ Review ေလးေရးေပးပါဦးေနာ္ Total Time - 37 Hours 0/56

  • Lecture1.1
   Japanese Conversation in Myanmar ဂ်ပန္စာဂ်ပန္စကားေျပာ အခန္း၁ ႏႈတ္ဆက္စကား 08 min Preview
  • Lecture1.2
   Japanese Conversation Lesson-2 ႏႈတ္ဆက္စကား အပိုင္း-၂ 10 min Preview
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14
  • Lecture1.15
  • Lecture1.16
  • Lecture1.17
  • Lecture1.18
  • Lecture1.19
  • Lecture1.20
  • Lecture1.21
  • Lecture1.22
  • Lecture1.23
  • Lecture1.24
  • Lecture1.25
  • Lecture1.26
  • Lecture1.27
  • Lecture1.28
  • Lecture1.29
  • Lecture1.30
  • Lecture1.31
  • Lecture1.32
  • Lecture1.33
  • Lecture1.34
  • Lecture1.35
  • Lecture1.36
  • Lecture1.37
  • Lecture1.38
  • Lecture1.39
  • Lecture1.40
  • Lecture1.41
  • Lecture1.42
  • Lecture1.43
  • Lecture1.44
  • Lecture1.45
  • Lecture1.46
  • Lecture1.47
  • Lecture1.48
  • Lecture1.49
  • Lecture1.50
  • Lecture1.51
  • Lecture1.52
  • Lecture1.53
  • Lecture1.54
  • Lecture1.55
  • Lecture1.56
 • English Language ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အတြက္  This Lessons are collected from Learning & Training English Languages. 0/39

  • Lecture2.1
  • Lecture2.2
  • Lecture2.3
  • Lecture2.4
  • Lecture2.5
  • Lecture2.6
  • Lecture2.7
  • Lecture2.8
  • Lecture2.9
  • Lecture2.10
  • Lecture2.11
  • Lecture2.12
  • Lecture2.13
  • Lecture2.14
  • Lecture2.15
  • Lecture2.16
  • Lecture2.17
  • Lecture2.18
  • Lecture2.19
  • Lecture2.20
  • Lecture2.21
  • Lecture2.22
  • Lecture2.23
  • Lecture2.24
  • Lecture2.25
  • Lecture2.26
  • Lecture2.27
  • Lecture2.28
  • Lecture2.29
  • Lecture2.30
  • Lecture2.31
  • Lecture2.32
  • Lecture2.33
  • Lecture2.34
  • Lecture2.35
  • Lecture2.36
  • Lecture2.37
  • Lecture2.38
  • Lecture2.39
 • ကိုရီးယား ဘာသာစကား ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္  0/44

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
  • Lecture3.7
  • Lecture3.8
  • Lecture3.9
  • Lecture3.10
  • Lecture3.11
  • Lecture3.12
  • Lecture3.13
  • Lecture3.14
  • Lecture3.15
  • Lecture3.16
  • Lecture3.17
  • Lecture3.18
  • Lecture3.19
  • Lecture3.20
  • Lecture3.21
  • Lecture3.22
  • Lecture3.23
  • Lecture3.24
  • Lecture3.25
  • Lecture3.26
  • Lecture3.27
  • Lecture3.28
  • Lecture3.29
  • Lecture3.30
  • Lecture3.31
  • Lecture3.32
  • Lecture3.33
  • Lecture3.34
  • Lecture3.35
  • Lecture3.36
  • Lecture3.37
  • Lecture3.38
  • Lecture3.39
  • Lecture3.40
  • Lecture3.41
  • Lecture3.42
  • Lecture3.43
  • Lecture3.44

Instructor

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
Free