သင္ခန္းစာမ်ား

ေနာက္ဆုံး သင္ခန္းစာမ်ား

Showing 97-108 of 109 results
HTML5 and CSS3 Free
(0 vote)

HTML5 and CSS3

January 17, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အလြယ္တကူးေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Free
Post Admin
HTML 5 Free
(5 votes)

HTML 5

January 17, 2019 / 5 Comments

HTML ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အလြယ္တကူေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Japanese Language Free
(2 votes)

Japanese Language

January 17, 2019 / 2 Comments

Japan ဘာသာစကားမ်ာ်းကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

  • Teacher Krish Pdl
  • (2 votes)
  • 318 Students
Free
Krish Pdl
English Language Free
(8 votes)

English Language

January 17, 2019 / 8 Comments

English ဘာသာစကားမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားသည္။

  • Teacher Krish Pdl
  • (8 votes)
  • 730 Students
Free
Krish Pdl
Free
(0 vote)

ဘာသာစကားမ်ား

January 16, 2019 / No Comments

If you wanted to learn English language and Japan Language, You are in the right platform. Don’t late Start Right Now. This is the Biggest Chance for you to get Success.

Free
Krish Pdl
Programming Languages Free
(0 vote)

Programming Languages

January 15, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အလြယ္တကူးေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Free
Post Admin
Networking Basic Course Free
(10 votes)

Networking Basic Course

January 14, 2019 / 10 Comments

Networking basic tutorial lesson ကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ပါျပီ။

Free
Post Admin
Duwun Free
(0 vote)

Duwun

January 14, 2019 / No Comments

Duwun Media မှ video မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ Welcome to Myanmar BOC best free online courses in Myanmar. You can also learn Different Kind of Languages, Programming Languages, Networking and other various kind of Knowledge in Myanmar Language.

Free
siteadmin
General Knowledge Free
(0 vote)

General Knowledge

January 14, 2019 / No Comments

အေထြေထြ ဗဟုသုတ မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

Free
Post Admin
Computer အေျခခံ သိသင့္စရာမ်ား Free
(1 vote )

Computer အေျခခံ သိသင့္စရာမ်ား

January 4, 2019 / 1 Comment

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာ basic courses မွာ Window Installation, Driver Installation, Microsoft Excel, Photoshop, Video Editing, Auto Card 2010, Linux အၾကာင္းသိသင့္စရာ Linux Directory Structure ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ အသံုးမ်ားတဲ့ Linux Command မ်ား, ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသိသင့္စရာ မ်ားကိုအခမဲ့ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏွိင္ဖို႔ အတတ္ႏွိင္ဆံုး စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

Free
Post Admin