သင္ခန္းစာမ်ား

ေနာက္ဆုံး သင္ခန္းစာမ်ား

Showing 97-108 of 111 results
Computer Basic Knowledge Free

Computer Basic Knowledge

January 18, 2019 / 1 Comment

computer အေျကာင္းမာ်းကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

Facebook Free

Facebook

January 17, 2019 / 2 Comments

facebook အေျကာင္းမာ်းကုိ ေလ့လာျကည့္ရေအာင္

HTML5 and CSS3 Free

HTML5 and CSS3

January 17, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အလြယ္တကူးေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

HTML 5 Free

HTML 5

January 17, 2019 / 5 Comments

HTML ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အလြယ္တကူေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Japanese Language Free

Japanese Language

January 17, 2019 / 2 Comments

Japan ဘာသာစကားမ်ာ်းကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

English Language Free

English Language

January 17, 2019 / 8 Comments

English ဘာသာစကားမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားသည္။

Free

ဘာသာစကားမ်ား

January 16, 2019 / No Comments

If you wanted to learn English language and Japan Language, You are in the right platform. Don’t late Start Right Now. This is the Biggest Chance for you to get Success.

Programming Languages Free

Programming Languages

January 15, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား အလြယ္တကူးေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Networking Basic Course Free

Networking Basic Course

January 14, 2019 / 10 Comments

Networking basic tutorial lesson ကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ပါျပီ။

Duwun Free

Duwun

January 14, 2019 / No Comments

Duwun Media မှ video မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ Welcome to Myanmar BOC best free online courses in Myanmar. You can also learn Different Kind of Languages, Programming Languages, Networking and other various kind of Knowledge in Myanmar Language.

General Knowledge Free

General Knowledge

January 14, 2019 / No Comments

အေထြေထြ ဗဟုသုတ မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

Computer အေျခခံ သိသင့္စရာမ်ား Free

Computer အေျခခံ သိသင့္စရာမ်ား

January 4, 2019 / 1 Comment

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာ basic courses မွာ Window Installation, Driver Installation, Microsoft Excel, Photoshop, Video Editing, Auto Card 2010, Linux အၾကာင္းသိသင့္စရာ Linux Directory Structure ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ အသံုးမ်ားတဲ့ Linux Command မ်ား, ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသိသင့္စရာ မ်ားကိုအခမဲ့ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏွိင္ဖို႔ အတတ္ႏွိင္ဆံုး စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။