သင္ခန္းစာမ်ား

ေနာက္ဆုံး သင္ခန္းစာမ်ား

Showing 97-100 of 100 results
Computer အေျခခံ သိသင့္စရာမ်ား Free
(1 vote )

Computer အေျခခံ သိသင့္စရာမ်ား

January 4, 2019 / 1 Comment

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာ basic courses မွာ Window Installation, Driver Installation, Microsoft Excel, Photoshop, Video Editing, Auto Card 2010, Linux အၾကာင္းသိသင့္စရာ Linux Directory Structure ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ အသံုးမ်ားတဲ့ Linux Command မ်ား, ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသိသင့္စရာ မ်ားကိုအခမဲ့ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏွိင္ဖို႔ အတတ္ႏွိင္ဆံုး စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

Free
Post Admin