သင္ခန္းစာမ်ား

ေနာက္ဆုံး သင္ခန္းစာမ်ား

Showing 85-96 of 109 results
Installation Free
(0 vote)

Installation

January 18, 2019 / No Comments

You can learn how to install Window, Driver, and Zawgyi Font on your Computer form here.

Free
Post Admin
Linux Operating System Free
(0 vote)

Linux Operating System

January 18, 2019 / No Comments

Linux Operating Systemကို စတင္ေလ့လာသူေတြ အတြက္ Basic Tutorial ေလျဖစ္ပါတယ္။

Free
Post Admin
Photoshop Free
(11 votes)

Photoshop

January 18, 2019 / 11 Comments

Photoshop ကို စိတ္၀င္စာသူမ်ားအတြက္ free online course ျဖစ္ပါတယ္။

Free
Post Admin
Microsoft Excel Free
(2 votes)

Microsoft Excel

January 18, 2019 / 2 Comments

Microsoft excel course ကို Myanmar ဘာသာျဖင့္ေလ့လာလုိက္ရေအာင္။ Excel Excel is a spreadsheet program. That means it’s used to create grids of text, numbers and formulas specifying calculations. It can be programmed to pull in data from external sources such as stock market feeds, automatically running the data through formula such as financial models to update such…

Free
Post Admin
Computer Basic Knowledge Free
(1 vote )

Computer Basic Knowledge

January 18, 2019 / 1 Comment

computer အေျကာင္းမာ်းကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

  • Teacher Krish Pdl
  • (1 vote )
  • 142 Students
Free
Krish Pdl
Facebook Free
(2 votes)

Facebook

January 17, 2019 / 2 Comments

facebook အေျကာင္းမာ်းကုိ ေလ့လာျကည့္ရေအာင္

  • Teacher Krish Pdl
  • (2 votes)
  • 100 Students
Free
Krish Pdl